Ashraf O. Abdelaziz, MD

Cairo University
25 Abdel Halim Hussein Str., Dokki
Cairo Egypt
12311
Email: aoabdelaziz@yahoo.com